Adatvédelmi szabályzat

I. Adatkezelő

A thomasmenner.hu címen működő weboldalt a Thomas Menner 1701 Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 11.; Adószám: 12793055-2-41; E-mail cím: info@thomasmenner.hu; Telefonszám: +36 30 931 9977) működteti – továbbiakban adatkezelő. Adatkezelő a jogszabályi rendelkezéseknek és Európai Uniós irányelveknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot alkotja. Az adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény) és az adatvédelemről szóló EU GDPR irányelv-rendszer teljes körű betartásával kezeli.

II. Definíciók

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adatkezelő: Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

III. Adatkezelés

Az adatok kezelője a Thomas Menner 1701 Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 11.; Adószám: 12793055-2-41; E-mail cím: info@thomasmenner.hu; Telefonszám: +36 30 931 9977). A honlap üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes és egyéb adatok kezelője az adatkezelő.

IV. Adatkezelés célja

Adatkezelő adatgyűjtésének célja a személyes kapcsolatfelvétel. Az adatgyűjtés módja a személyes adatok terén kizárólag a kapcsolatfelvétellel összefüggő adatokra terjed ki, ennek útja a felhasználó által önkéntesen kitöltött kapcsolati űrlap, küldött e-mail vagy telefonbeszélgetés, illetőleg közösségi oldali üzenet vagy személyesen kitöltött jelentkezési űrlap (személyes beiratkozáskor). Az adatgyűjtés során kezelt adatok a felhasználó neve, e-mail címe és a felhasználó által írt kapcsolatfelvétel (üzenet), esetleg telefonszáma és/vagy lakcíme . Adatkezelő a felhasználók által a honlap használata során, önkéntesen megadott személyes adatokat a felhasználók hozzájárulásának körében kezeli jelen adatvédelmi szabályzat szerint, összhangban a vonatkozó hatályos jogszabályokkal és EU irányelvekkel. Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Az adatkezelés idejét adatkezelő e cél megvalósulásához köti, az adatokat az ehhez szükséges ideig és mértékben kezeli.

V. Adatkezelés ideje

Az adatkezelés ideje az adatkezelés megkezdésétől számított időszakban mindaddig tart, amíg az adatok a személyes kapcsolatfelvételt vagy a magánszemély nyelvoktatásának folytatását szolgálják (adatkezelési cél megvalósulását), illetőleg az adatkezelési cél ellehetetlenül vagy az adatközlő az adatok törlését kérvényezi. Adatkezelő köteles a személyhez köthető adatokat törölni, amennyiben az adatok közlője (a felhasználó) erre számára utasítást ad – ez alól kivételt képez az egyéb, jogszabályi kötelezettségek okán folytatott adatkezelés.

VI. Adatok biztonsága

Adatkezelő garantálja, hogy mindent megtesz a birtokába jutott személyes adatok biztonsága érdekében – különös tekintettel azok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, hozzáférhetetlenné válás elleni védelmére. Adatkezelő minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz, amelyek a jogszabályoknak megfelelő titokvédelemhez és a személyes magánszféra védelméhez szükségesek. Adatkezelő biztosítja a felhasználót, hogy a birtokába jutott adatokat harmadik fél számára nem adja tovább, azokat nem hozza nyilvánosságra.

VII. Cookie szabályzat

Adatkezelő fenntartja a jogot olyan követési technológiák használatára, melyek lehetővé teszik számára a weboldal látogatói statisztikáinak mérését. Adatkezelő a követési megoldások működtetése során garantálja, hogy a követés által szerzett anonim adatokat nem egyesíti személyhez köthető adatokkal, azokat személyek profilozása céljából nem használja fel. A követési megoldások működésük során úgynevezett cookie-kat avagy sütiket alkalmaznak.

A cookie olyan kisméretű szövegfájl (névtelen azonosító), amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén / memóriájában tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A cookie-k adatgyűjtésének célja a weboldal analitikai és statisztikai elemzése, működésének javítása. A felhasználó a weboldal használatával és annak böngészésével elfogadja a cookie-kat, a cookie-k adatkezeléséhez hozzájárul. Üzemeltető kijelenti, hogy a cookie-k által gyűjtött anonim adatokat a weboldal felhasználói élményének javítására használja fel, személyhez nem köthető formában. Üzemeltető kijelenti továbbá, hogy a cookie-kat nem használja a személyhez köthető adatok tárolása mellett ilyen adatok harmadik fél számára történő továbbítására sem.

A thomasmenner.hu weboldalon használt cookie-k

A cookie-kat a látogató könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével, a cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. A weboldal üzemeltetője harmadik fél cookie-jait kizárólag arra használja, hogy statisztikai adatokhoz jusson olyan webanalitikai szoftverek segítségével, mint például a Google Analytics. Emellett a Google Analytics és Adwords hirdetési funkcióit is használja (mint pl. konverziókövetés), az első kézből szerzett látogatói adatok alapján. A látogató erről többet olvashat itt, és megtudhatja azt is, hogyan iratkozhat le róla a Google Cookie Op-out tool webhelyén. A weboldal üzemeltetője felhívja felhasználó figyelmét, hogy a cookie-k adatgyűjtésével kapcsolatos figyelmeztetés információtechnológiai korlátok miatt a cookie-k életbelépésével egy időben történik, azok elfogadása pedig ráutaló magatartással történik. A cookie-k adatgyűjtése ugyanakkor felfüggeszthető a fentebb részletezett módon.

A website által alkalmazott cookie-k:

  • AgeVerified – Funkcionális – Életkor ellenőrzése, választás megjegyzése
  • PHPSESSID – Funkcionális – Munkamenet azonosítója
  • cookielawinfo-checkbox-necessary – Funkcionális – Cookie figyelmeztetés választás megjegyzése
  • cookielawinfo-checkbox-non-necessary – Funkcionális – Cookie figyelmeztetés választás megjegyzése
  • pll_language – Funkcionális – Nyelvválasztás megjegyzése
  • _ga – Statisztikai – Google Analytics
  • _gat – Statisztikai – Google Analytics
  • _gid – Statisztikai – Google Analytics

VIII. Joggyakorlás

Az adatvédelmi törvénnyel és EU irányelvekkel összhangban az érintett adatközlő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését kérje. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától a jogszabályban rögzített időn belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes. Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő pedig köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről a jogszabályban rögzített időn belül az érintettet írásban tájékoztatni. Az érintett jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).